فضا و نجوم

ماهواره اقیانوس‌شناسی جیسون – ۳ در انتظار پرتاب

نوشته شده توسط مریم فخیمی

شرکت اسپیس ایکس قصد دارد ماهواره اقیانوس شناسی جیسون-۳ را در مدار قرار داده و مرحله اول فالکون۹ را بازیابی کند.
براساس برنامه، این ماهواره در شامگاه یکشنبه ۲۷ دی ۲۲:۱۲ به وقت ایران ( ۱۷ژانویه ۱۸:۲۴ به وقت گرنویچ) توسط پرتابگر فالکون۹ از پایگاه نیروی هوایی واندنبرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب شود. اسپیس ایکس در تلاش است تا این بار مرحله اول فالکون –  ۹ را بر روی سکویی شناور در دریا فرود آورد.
اسپیس اکس در سال گذشته‌ دو بار تلاش کرده بود که مرحله اول فالکون را روی عرشه کشتی فرود آورد اما هر دو بار راکت با سرعت بیش‌ازاندازه به عرشه برخورد و منفجر شد. فرود عمودی روی سکوی شناور به خاطر مسائل مختلف از جمله حرکت سکو و کوچک بودن محل فرود بسیار سخت‌تر از فرود روی زمین است. اما اسپیس ایکس اعلام کرد که در صورت محقق شدن این فرود هزینه‌های پرتاب فالکون – ۹ بسیار کمتر خواهد شد.
اسپیس ایکس ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، طی یک پرتاب عملیاتی موفق به بازیابی مرحله اول پرتابگر فالکون – ۹، روی خشکی شد.

ماهواره جیسون 3

درباره ماهواره جیسون-۳
ماهواره جیسون- ۳، مجهز به یک رادار ارتفاع سنج برای تشخیص ارتفاع امواج اقیانوس و سطح دریاها است. این ماهواره تغییرات سطح آب‌های جهان را اندازه‌گیری و امکان پیش‌بینی‌های دقیق‌تر وضعیت هوا، شرایط اقیانوس‌ها و تغییرات اقلیمی را فراهم خواهد کرد. جیسون – ۳، در هنگام پرتاب وزنی در حدود ۵۱۰ کیلوگرم خواهد داشت و برای یک ماموریت ۵ ساله، در مداری به ارتفاع ۸۳۰ کیلومتری از سطح زمین قرار خواهد گرفت.
ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﺟﯿﺴﻮﻥ ۳ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ مشترک بین ناسا،مرکز ملی مطالعات فضایی فرانسه،اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا و سازمان اروپایی بهره‌برداری از‌ ماهواره‌های هواشناسی است. پرتاب این ماهواره قرار بود تابستان امسال انجام شود اما به دلیل بروز مشکلاتی سه بار لغوشد.
ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺟﯿﺴﻮﻥ -۳ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻣرحله‌ای ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻬﺎنی ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ‌ﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۱ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺟﯿﺴﻮﻥ-۱ و در سال ۲۰۰۸ با پرتاب جیسون-۲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .
ابزار ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﯾﮏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﺳﻨﺞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﭘﻮﺯﯾﺪﻭﻥ۳» ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻭﯾﻮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺩ ﺳﻄﺤﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺠﯿﺪ .
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﯼ ﻋﻈﯿﻢ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨد. این ماهواره هر ۱۰ ﺭﻭﺯ ﯾﮑ‌ﺒﺎﺭ ﻧﻘﺸﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ۹۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮس‌های ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﯾﺦ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻓﮑﺮ می‌کنند ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ ﻣﺴﻄﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ  ﺗﭙﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻩﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﺁن‌ها ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ پژوهشگران اقیانوس‌شناس، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﺏ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺍﺳﺖ. همانطور ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﻄﺤﯽ، ﺷﺮﺍﯾﻂ جوّ ﺑﺎﻻﯼ ﺁﻥ ﺳﻄﺢ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﻫﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺳﺎﺯﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱﻫﺎ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻋﻤﺪﻩاﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ زمین ﺗﻮﺳﻂ جریان‌های ﺁﺑﯽ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺑﺎ جوً ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺟﻮﯼ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ.

درباره نویسنده

مریم فخیمی

دیدگاه شما چیست