طبیعت و محیط زیست

ابتدایی‌ترین گروه جانوران کدام است؟

نوشته شده توسط آرش رئیس‌بهرامی

رسم درخت زندگی برای جانداران همواره هدفی مهم برای دانشمندان تکاملی بوده است و در سالیان اخیر بسیاری از مطالعات انجام شده صرف یافتن ارتباط دقیق بین شاخه های ابتدایی در جانوران شده است. به عنوان یک دانشمند که بر روی اسفنج ها و کیسه تنان (گروه هایی نزدیک به ابتدای درخت حیات جانوران) از دیدن نتایج جدید و بحث های تکاملی امروزی لذت میبرم.
یک فرضیه می‌گوید که اسفنج‌ها (Porifera)، دورترین گروه از خویشاوندان جانوران هستند. این دیدگاه توسط فیلیپ و همکاران(۲۰۰۹)، پیک و همکاران(۲۰۱۰)، نوسنکو و همکاران(۲۰۱۳) و دورمان و ورهید(۲۰۱۳) حمایت می‌شود. فرضیه دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید شانه‌داران، همان عروس‌های دریایی شانه‌ای (ctenophore)، گروه خواهری تمام جانوران هستند که توسط کارهای دان و همکاران(۲۰۰۸)، هژنول و همکاران(۲۰۰۹)، رایان و همکاران(۲۰۱۳)، موروز و همکاران(۲۰۱۴)، ولان و همکاران(۲۰۱۵) و بوروویس و همکاران (۲۰۱۵) حمایت می‌شود.
این مطالعات تاکسون های درون‌گروهی و میان گروهی مختلفی را در بر دارد، همین‌طور نشانگرهای ژنتیکی متفاوت و روش‌های مختلف فایلوژنی استفاده‌شده در این مطالعات باعث ایجاد نتیجه‌هایی به‌ظاهر متناقض شده است. برای مثال نوسنکو و همکارانش در سال ۲۰۱۳، جایگاه شانه‌داران را بین دو حد واسط چندژنی، متغیر دیدند.
در آخرین مقاله منتشرشده توسط پیسانی و همکارانش(۲۰۱۵)، گروه اسفنج‌ها دوباره به‌عنوان گروه خواهری بقیه جانوران در نظر گرفته‌شده‌اند(حداقل تا امروز این فرض محکم است).

درباره نویسنده

آرش رئیس‌بهرامی