آخرین اخبار

پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از پایان نامه ها

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

بنیاد ملّی نخبگان از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های‌ دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی،که یکی از نیازهای پژوهش بنیاد را برطرف کند، پشتیبانی می‌کند…

بنیاد ملّی نخبگان از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های‌ دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی،که یکی از نیازهای پژوهش بنیاد را برطرف کند، پشتیبانی می‌کند.
که مهم‌ترین نکات این موضوع به شرح زیر است:
الف. محورهای پژوهش موردنیاز
۱ .مبانی نظری مفهوم نخبگی
۲ . نظام شناسایی دانش‌آموزان مستعد برتر
۳ .  نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی آموزشی، تربیتی و هدایتی برای دانش‌آموزان مستعد برتر
۴ .  شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی دانشجویان مستعدبرتر
۵ .  نظام آموزشی و هدایتیِ دانشجویان مستعدبرتر
۶ . نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریتیِ مناسب در محیط‌های علمی و فنّاورانه
۷ . طراحی نظام به‌کارگیری و اثرگذاری نخبگان علمی، فنّاورانه و فرهنگی در کشور
۸ .  روش‌های مناسب برای الگوسازی و تکریم نخبگان علمی، فنّاورانه و فرهنگی
۹ . نظام شناسایی استعدادهای هنری، ادبی، قرآنی، مدیریتی، فرهنگی، حوزوی، صنعتی و فنّاورانه
۱۰ .  اخلاق نخبگی و فرهنگ نخبگانی در اسلام و ایران
۱۱ .  تاریخ نخبگی و نخبگان در ایران و جهان
۱۲ . نظام‌های آموزشی و پژوهشی ویژه نخبگان در جهان
۱۳ . نهادهای تخصصی ـ حرفه‌ای و نقش آنها در نظام نخبگانی
۱۴ .  پژوهش‌های مرتبط با سند راهبردی کشور در امور نخبگان
۱۵ .  نظام چرخش نخبگان و خروج نخبگان از چرخه خدمت
۱۶ . آسیب‌شناسی برنامه‌های موجود در حوزه‌های شناخت، جذب و هدایت اجتماعات نخبگانی
۱۷ .  نیازسنجی روانی ـ عاطفی و شغلی ـ اجتماعی اجتماعات نخبگانی
۱۸ .  مفاهیم اختراع، اکتشاف، نوآوری و روش‌های علمی ارزیابی آنها
۱۹ . بازنگری نظام علمی و فنّاورانه کشور برای نخبه‌شناسی و نخبه‌پروری
۲۰ .  بازنگری نظام‌های اجرایی و صنعتی کشور برای نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری
ب‌. مبلغ پژوهانه
۱ .  سی میلیون ریال برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد
۲ .  شصت میلیون ریال برای دانشجویان دکتری تخصصی
۳ .  از این اعتبار ۷۵% به دانشجو و ۲۵% به استاد(ان) راهنما پرداخت می‌شود.
فرایند اجرا؛ دانشجویانی که موضوع پایان‌نامه‌شان مرتبط با محورهای پژوهشی است، می‌توانند به‌شرح زیر عمل کنند:
۱ . معاون پژوهشی دانشگاه/ پژوهشگاه، دانشجو را به ‌همراه موضوع پژوهش و نسخه‌ای از طرح‌نامه مصوب پژوهشی به بنیاد ملّی نخبگان معرفی می‌کند. (نمونه نامه پیوست)
۲ .  بنیاد پس از بررسی و تأیید طرح‌نامه، قرارداد اعطای پژوهانه را با دانشگاه/ پژوهشگاه عقد می‌کند.
پرداخت پژوهانه طی دو مرحله صورت می‌پذیرد:
الف. مرحله اول پس از عقد قرارداد بنیاد با دانشگاه
ب. مرحله دوم پس از دفاع موفقیت‌آمیز دانشجو در بنیاد

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست