آخرین اخبار

بررسی امواج گرانشی در نشست چهارم باشگاه نجوم شیراز

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

چند روزی است که خبر آشکار سازی امواج گرانشی، بسیاری را به حیرت آورده است. اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط‌ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در صفحه ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. وﺟﻮد اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ اﺳﺖ که پس از یکصد سال ردیابی شده‌اند.
باشگاه نجوم قطب‌الدین شیرازی، در تاریخ جمعه سی‌ام بهمن ۱۳۹۴ نشستی را در همین راستا برگزار خواهد کرد.
در این نشست که در فرهنگسرای نجوم شیراز (واقع در میدان معلم) برگزار خواهد شد، به ماهیت و تازه‌های امواج گرانشی پرداخته خواهد شد. همچنین بررسی اخبارهای نجومی بهمن ماه و رویداد های نجومی اسفند ماه، از دیگر موضوعات این نشست خواهد بود.
شرکت در این نشست برای عموم علاقه مند آزاد و رایگان است.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست