شانزدهمین جایزه ترویج علم ایران

مراسم اهدای جایزه ترویج علم ۹۴