جشنواره جوان خوارزمی

مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی